Simone Frick
BA FH Architektur
Telefon 041 367 80 30